K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach
BIP.gov.pl

  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

  Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

              ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNYCH
    BĘDĄCYCH W POSIADANIU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ -
                            CENTRUM KULTURY W PIESZYCACH
                      W CELU ICH PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

  W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), która wprowadza nowy tryb udostępniania informacji publicznej - do ponownego wykorzystania.

  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona (art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

  Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna która:
  1) jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach  (www.bip.ck-pieszyce.pl)
  2) jest udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (np. zamieszczona w miejskich serwisach internetowych, wywieszona na tablicy ogłoszeń),
  3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.


  Tryb wnioskowy:

  Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadku gdy:
  - informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania;
  - wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

  Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  2. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

  3. Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

  Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

  a) koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
  b) koszty elektronicznych nośników danych;
  c) koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).


  Do pobrania:

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

  Wniosek

   

  Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

  1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, w drodze decyzji, rozstrzyga się o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

  2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:

  a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach uzyskała dany utwór.

  3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:

  a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


  W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Monika Listwan
  Publikacja dnia: 17.04.2016
  Podpisał: Monika Listwan
  Dokument z dnia: 17.04.2016
  Dokument oglądany razy: 4085
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach