K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach
BIP.gov.pl

  Ogłoszenie obsługa prawna

  Oznaczenie sprawy: DA.262.5.2017  

  Pieszyce, dnia 26 maja 2017r                               

                                             Zapytanie ofertowe

                 o wartości nie przekraczającej kwoty wymienionej
       w art. 4 pkt 8 ustawy na usługę świadczenia pomocy prawnej
  dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach

  Art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

  Zamawiający:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach

  ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce

  Tel./fax.: 74 836 53 41

  NIP: 8821081280

  1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

  Opis sposobu obliczenia ceny oferty: Cena powinna zawierać wszystkie niezbędne koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia pomocy prawnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach.

  Zakres prawny obejmuje:

  - udzielanie porad prawnych w sprawach na bieżąco przedkładanych przez MBP-CK,

  - akceptowanie pod względem formalno-prawnym przedkładanych projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów przygotowywanych przez MBP-CK (zarządzenia, umowy itp.),

  - zastępowanie przed organami sądowymi i innymi organami w zakresie spraw należących do kompetencji MBP-CK, po uprzednim udzieleniu pisemnego pełnomocnictwa.

   

  Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium:

  Cena – 100 %

  1. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 31 maja 2017r. do godz. 9.00, na adres e-mail: sekretariat@ck-pieszyce.pl.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania lub tylko częściowego zamówienia w przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej.
  3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Monika Listwan, tel. 74 836 53 41 wew. 22; 665 002 242.

  Dyrektor MBP-CK w Pieszycach
  Lidia Zakrzewska-Strózik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Monika Listwan
  Publikacja dnia: 26.05.2017
  Podpisał: Monika Listwan
  Dokument z dnia: 26.05.2017
  Dokument oglądany razy: 4246
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach