K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach
BIP.gov.pl

  Ogłoszenia

  Ogłoszenia Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach.

   

  Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach
  zatrudni osobę na stanowisko Główny Księgowy.

  Jeśli jesteś zainteresowana/-y pracą w naszej instytucji, prześlij dokumenty aplikacyjne na adres sekretariat@ck-pieszyce.pl lub adres do korespondencji: Miejska Biblioteka Publiczna –Centrum Kultury w Pieszycach, ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce do dnia 12 października 2020 roku do godziny 12.00. Szczegóły w ogłoszeniu.

  Stanowisko: główny księgowy

  Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach, ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce

  Wymiar etatu: ¼

  Warunki pracy: budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda, toalety), biuro znajduje się na parterze, stanowisko pracy wyposażone w komputer, telefon, drukarkę, ksero, niszczarkę itp..

  Planowane zatrudnienie: od października 2020 r.

  Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

  Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). następujące wymagania:

  1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA);

  2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonania obowiązków głównego księgowego;

  3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;

  4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

  Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

  2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

  3. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

  4. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

  Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które jest nabór:

  1. Umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office), Internet poczta elektroniczna oraz sprzętu biurowego, programów firmy InsERT: Rewizor GT, Gratyfikant GT, Subiekt GT, program Płatnik;

  2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont;

  3. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeks pracy;

  4. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;

  5. Znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych;

  6. Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

  7. Umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości;

  8. Umiejętność rozliczania projektów unijnych i krajowych.

  9. Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach kultury.

  10. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  11. Kandydat ma nieposzlakowaną opinię.

  Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

  I. Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki.

  1. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

  2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki.

  3. Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostki.

  4. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostki.

  5. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych z zakresu działania jednostki, w tym: deklaracji podatkowych, dokumentów rozliczeniowych, a następnie przedkładanie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki.

  6. Czuwanie nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych.

  7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem.

  II. Obowiązki w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jednostki.

  1. Opracowywanie projektu planu finansowego jednostki i jego zmian zgodnie z procedurą obowiązującą w jednostce oraz przedkładanie go do zatwierdzenia kierownikowi jednostki.

  2. Dokonywanie analizy wykonania planu finansowego jednostki i bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków (przychodów i rozchodów).

  3. Dokonywanie bieżącej analizy prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – dotacji przedmiotowych, podmiotowych, celowych na wydatki bieżące bądź inwestycyjne.

  4. Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym.

  5. Zapewnienie prawidłowego i terminowego pobierania należności z tytułu przychodów własnych.

  6. Przeprowadzanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki.

  7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

  9. Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki i przedkładanie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki.

  III. Obowiązki w zakresie płac

  1.  Przygotowywanie dokumentów do sporządzenia list płac pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

  2. Zgłoszenia i wyrejestrowania do ZUS pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

  3.  Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów w/z płac.

  4. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych.

  5. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

  7. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz korekt dokumentów do ZUS.

  8. Sporządzanie raportów ZUS.

  Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

  Wymagane dokumenty:

  • Szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej kandydata opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 w celu: realizacji procesu rekrutacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej–Centrum Kultury w Pieszycach”.
  • Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy),
  • Oświadczenie kandydata do celów rekrutacji – zał. Nr 2 do ogłoszenia.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

  Forma i termin składania oferty:

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie MBP-CK, ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce (Dział Administracji, I piętro, w godz. 08.00-16.00) lub przesłać na adres: sekretariat@ck-pieszyce.pl w terminie do dnia 12 października r. do godziny 12.00 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy”.

  Uwagi końcowe:

  Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez powołaną komisję.

  1. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

  2. Kontaktować będziemy się telefonicznie lub e-mailowo z wybranymi kandydatami.

  3. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

  4. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

   

  Osoba do kontaktu: Monika Listwan, telefon: 74 836 53 41 wew. 22.

                                                                     Dyrektor MBP-CK w Pieszycach
                                                                                    Anna Klimecka

   

  Dokumenty do pobrania:

  Ogłoszenie o naborze

  Klauzula informacyjna

  Oświadczenie kandydata

   

   

  Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach z siedzibą ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce.

  Szczegóły konkursu: https://bip.gmpieszyce.finn.pl/bipkod/005/008

   

   

  1. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach zatrudni osobę na stanowisko Głównego Księgowego. Jeśli jesteś zainteresowana/-y pracą w naszej instytucji, prześlij CV na adres ck@ck-pieszyce.pl lub adres do korespondencji Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach, ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce do dnia 26 sierpnia 2019 roku do godziny 15.00.

  Więcej szczegółów w załącznikach.

  Dokumenty do pobrania:

  Ogłoszenie o naborze: Ogłoszenie_nabór_Glowny_ksiegowy

  Klauzula informacyjna i oświadczenie: Klauzula_informacyjna_i_oświadczenie

  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne: Lista_kandydatów

  Wynik naboru: wynik_naboru

  2. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza do pracy z dziećmi i młodzieżą. Jeśli jesteś zainteresowana/-y pracą w naszej instytucji, przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą, prześlij CV na adres sekretariat@ck-pieszyce.pl lub adres do korespondencji Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach, ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce do dnia 12 sierpnia 2019 roku do godziny 15.00.

  Więcej szczegółów w załącznikach.

  Dokumenty do pobrania:

  Ogłoszenie o naborze: Ogłoszenie_nabór_bibliotekarz

  Klauzula informacyjna i oświadczenie: Klauzula_informacyjna_i_oświadczenie

  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne: Lista_kandydatów

  Wynik naboru: wynik_naboru

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Monika Listwan
  Publikacja dnia: 01.10.2020
  Podpisał: Monika Listwan
  Dokument z dnia: 01.10.2020
  Dokument oglądany razy: 13470
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach