K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach
BIP.gov.pl

  Witamy na stronie BIP

  Witamy na stronie BIP

  Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach

  58-250 Pieszyce

  ul. M. Kopernika 37

  telefon 74 836 53 41

  e-mail sekretariat@ck-pieszyce.pl

  ePUAP: /MBPCKPieszyce/SkrytkaESP

   

   

  Deklaracja dostępności

  Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.ck-pieszyce.pl/ Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach.

  Data publikacji strony internetowej: 17.04.2016.
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.04.2016.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.
  • Formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych.

  Powody wyłączenia:

  Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30

  Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2021-03-26.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

  1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
  3. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku).
  4. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem.
  5. Strona internetowa jest responsywna.
  6. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Listwan, adres poczty elektronicznej: sekretariat@ck-pieszyce.pl Kontaktować się można również dzwoniąc pod nr tel. 74 836 53 41 w. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

  •         dane osoby zgłaszającej żądanie,
  •         wskazanie czego dotyczy zgłoszenie,
  •         sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Aplikacje mobilne
  Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

  Dostępność architektoniczna
  1.    Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach obsługuje interesantów w 2 budynkach:

  • budynek główny MBP-CK: 58-250 Pieszyce, ul. M. Kopernika 37

  Wejście główne do budynku znajduje się od parkingu – podjazd dla osób niepełnosprawnych, drugie wejście do budynku z poziomu parteru, pozbawione barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wewnętrzna komunikacja odbywa się klatką schodową lub windą.
  W budynku znajdują się toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • budynek Filii MBP-CK: 58-250 Pieszyce, Rościszów 51A

  Wejście do budynku z poziomu parteru, pozbawione barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Budynek parterowy, nie ma potrzeby przemieszczania się na wyższy poziom. W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

  2.    Parkingi dla interesantów znajdują się obok budynków, zostały wyznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  3. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku. Ze względu na indywidualny charakter wydarzeń w MBP-CK, obecność psa asystującego na sali widowiskowej powinna być każdorazowo konsultowana z organizatorem.

  4. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu.

  5. Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

  5. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynkach nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Monika Listwan
  Publikacja dnia: 22.09.2022
  Podpisał: Monika Listwan
  Dokument z dnia: 22.09.2022
  Dokument oglądany razy: 54889
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach